تراکنش ناموفق
تراکنش ناموفق

چنانچه وجه از حساب شما کسر شده است، طی 72 ساعت کاری آینده از طرف بانک وجه به حساب شما باز می گردد.